Statute

statute of Chinese School in Warsaw

Pol-Chin Consulting Chińskiej Szkoły w Warszawie
  
Rozdział I 
Przepisy ogólne 
§ 1 

 1. Pol-Chin Consulting Chińska Szkoła w Warszawie jest oświatową placówką niepubliczną, której celem jest prowadzenie nauki języków obcych. Placówka jest prowadzona przez Pol-Chin Consulting reprezentowany przez Pana Hongyun Chai’a odpowiedzialnego za całokształt jej działalności edukacyjnej.
 2. Placówka posługuje się pieczęcią podłużną o treści Pol-Chin Consulting Chińska Szkoła w Warszawie Al. Jerozolimskie 87 tel. 022 621 35 88,  NIP 526 237 03 96.
 3. Chińska Szkoła w Warszawie posiada status placówki oświatowej co znaczy, że wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 977 K. Jest to regulowane ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
 4. Zajęcia w Szkole trwają zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 5. Siedziba rejestracyjna szkoły mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 87.
 6. Szkoła realizuje swój program w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29.

Rozdział II 
Środki finansowe 
 § 2

 1. Wszelkie środki finansowe na swoją działalność Szkoła uzyskuje z wpłat słuchaczy za pobierane lekcje i działalność Pol-Chin Consulting.

Rozdział III 
Dydaktyka 
 § 3 

 1. Działalność Szkoły ma na celu:
 • przekazanie swoim słuchaczom umiejętności posługiwania się językiem chińskim i polskim w zakresie wszystkich sprawności językowych, przy czym stopień opanowania języka przewidują założenia danego kursu,
 • zapoznanie uczniów z wiedzą ogólną o Chinach i Polsce (szczególnie z geografią, kulturą, tradycją).
 1. Nauka w Szkole prowadzona jest w grupach od 3 do 12 osób lub indywidualnie.
 2. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu według siatki zajęć w godzinach przed- (8.00-12.00) i popołudniowych (12.00-21.00).
 3. Czas trwania zajęć wynosi 90 minut (dwie godziny lekcyjne) z dodatkową przerwą pięciominutową.
 4. Podstawą otrzymania przez słuchacza zaświadczenia o odbyciu kursu jest pisemny i ustny egzamin końcowy.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji ustala Dyrektor Szkoły, przy czym nabór do grup wyższych odbywa się na podstawie testu sprawdzającego umożliwiającego przydzielenie uczniów do grupy na odpowiednim poziomie językowym.

Rozdział III 
Organa nadrzędne 
 § 4 
Właściciel

 1. Osobą prowadzącą szkołę, jest jej właściciel, Chai Hongyun.
 2. Właściciel placówki odpowiedzialny jest za całokształt jej działalności, a w szczególności za:
 •         sprawowanie wewnętrznego nadzoru,
 •         zatrudnianie pracowników,
 •         zapewnianie warunków lokalowych,
 •         zapewnianie warunków BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej

pomocy w wypadkach nagłych,

 •         zapewnianie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 •         prowadzenie dokumentacji administracyjno - gospodarczej i pedagogicznej,
 •      podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów.

§ 5 
Dyrekcja szkoły 

 1. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za:
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (dzienniki zajęć, raporty),
 •  reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 1. Vice-Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za:
 •  współtworzenie programu/ów nauki na poszczególnych poziomach,
 •   zatwierdzanie programu/ów nauczania i stosowanych metod,
 •   systematyczną kontrolę poziomu nauczania,
 •   sprawowanie opieki metodycznej,
 •   sprawowanie kontroli merytorycznej nad działalnością szkoły,
 •   hospitację zajęć,
 •   nadzorowanie realizacji programu.

 

Rozdział IV 
Lektorzy 
 § 6

 1. O zatrudnieniu lektorów w Szkole decyduje jej Właściciel.
 2. Od zatrudnionych lektorów oczekuje się odpowiedniego wykształcenia kierunkowego (wykształcenia wyższego zawodowego z tytułem licencjata, wyższego magisterskiego) wraz z przygotowaniem bądź doświadczeniem pedagogicznym.

Obowiązki lektora 
 § 7 

 1. Lektor szkoły zobowiązany jest do:
 • przestrzegania dyscypliny pracy,
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • starannego przygotowywania się do zajęć (w przypadku lektora rozpoczynającego pracę przedstawienie scenariusza lekcji do konsultacji przez doradcę metodycznego),
 • realizacji programu nauczania,
 • pracy przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem (ewentualna nieobecność na zajęciach musi być odpracowana poprzez zastępstwo lub przeprowadzenie zajęć w dodatkowym terminie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły),
 • dbania o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę,
 • zapewnienia uczestnikom różnorodnych pomocy naukowo-dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb,
 • przeprowadzania regularnych sprawdzianów wiadomości,
 • prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć,
 • kontaktu z rodzicami/opiekunami uczniów w celu powiadomienia o postępach/jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • terminowego dostarczania do centrali szkoły dokumentacji dotyczącej obecności na lekcjach i postępów uczniów (comiesięczne raporty),
 • zgłaszania uwag i wniosków uczestników do Dyrektora Szkoły,
 • dbania o mienie Szkoły,
 • obecności na cyklicznych spotkaniach lektorów,
 • udziału w warsztatach metodycznych,
 • dbałości o estetykę miejsca pracy.  

Prawa lektora 
 § 8 

 1. Lektorzy mają prawo do:
 • korzystania z podręczników, sprzętu i wszelkich materiałów dydaktycznych szkoły,
 • korzystania z pomocy doradcy metodycznego szkoły w kwestiach merytorycznych,
 • wezwania doradcy metodycznego do udziału w zajęciach, jeśli tego wymaga sytuacja w grupie,
 • zakupu na koszt szkoły, za porozumieniem z Dyrektorem Szkoły lub jej Właścicielem, potrzebnych mu na zajęcia materiałów. 

Rozdział V 
Uczniowie 
Prawa ucznia 
 § 9 

 
Uczeń/słuchacz ma prawo do:

 • uczestnictwa w opłacanych zajęciach,
 • konsultacji w zakresie treści nauczania sprawiających mu szczególne kłopoty,
 • wyrażania opinii, uwag i sugestii,
 • odwołania się do właściciela bądź dyrektora szkoły w sytuacjach konfliktowych,
 • jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności,
 • wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy,
 • uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu,
 • otrzymania (odpłatnie) na miejscu wszelkich podręczników i innych pomocy naukowych wskazanych przez lektora,
 • mają prawo zgłaszania swoich uwag i wniosków do Dyrektora Szkoły. 

Obowiązki ucznia 
 § 10


 Uczeń ma obowiązek:

 • punktualnie przychodzić na zajęcia,
 • przynosić na zajęcia przedmioty niezbędne do zajęć,
 • ma obowiązek zaliczenia testu wstępnego i końcowego: ustnego lub pisemnego (według uznania lektora),
 • wykonywać prace domowe,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • stosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • zachowywać się kulturalnie,
 • okazywać szacunek innym osobom,
 • dbać o miejsce, w którym prowadzone są zajęcia.

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe

§ 11 
  

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczestników zajęć, gdy mimo upomnień zwłoka za opłatę wynosi więcej niż 2 miesiące lub gdy swoją postawą lub zachowaniem utrudnia lektorowi prowadzenie zajęć.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów słuchacz może się odwołać do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od wydania decyzji.
 3. Słuchacz ma obowiązek potwierdzić podpisem akceptację zasad wynikających ze Statutu Szkoły.

  
§ 12
Statut wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 roku.